Klachten

Klachtenprocedure KC Theresia
 
Ondanks dat alle betrokkenen in en rondom het Kindcentrum hun uiterste best doen hun organisatie zo te laten verlopen dat iedereen zich daar veilig en thuis voelt, kan het gebeuren dat iemand niet altijd tevreden is en een klacht wil uiten.
We gaan er vanuit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in het Kindcentrum in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel en het managementteam op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.
Maar er zijn natuurlijk situaties denkbaar dat dit niet kan (bijvoorbeeld klachten op het terrein van ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie of als er sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen).
Om ook in die gevallen een eerlijke behandeling van de klacht te kunnen garanderen beschikken we over een klachtenregeling.
 
Voor ouders van Kindcentrum Theresia is deze klachtenprocedure te lezen op de website van SKPO:  www.skpo.nl
Onder het kopje “Over SKPO ” staat bij “regelingen en procedures” de onderstaande tekst:
Klachten op een school van SKPO, wat nu? Het liefst liggen school, ouders en leerlingen met elkaar op één lijn over het beleid van de school. Toch zijn er soms situaties, die vragen om specifieke aandacht. SKPO streeft er dan naar met elkaar in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden. De regeling “Klachten op een school van SKPO, wat nu?” kan u hierbij helpen. Ook vindt u hierin de gegevens van onze externe vertrouwenspersoon en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
 
Met een klik op de link op deze website krijgt u meer informatie omtrent de klachtenprocedure.
 
Afhandeling van klachten:
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op het Kindcentrum zullen in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Eventueel via de volgende lijn:
De klacht bespreken met de zgn. aangeklaagde of klager door, in de meeste situaties, de directeur van het Kindcentrum. De directeur moet van dat gesprek een verslag maken dat zowel aan klager als aangeklaagde ter beschikking wordt gesteld.
Als een en ander op schoolniveau niet naar tevredenheid verloopt, kan men zich wenden tot het college van bestuur van de SKPO.
Indien de procedure op SKPO-niveau niet naar tevredenheid verloopt kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie.
Meer informatie hierover staat op de website van SKPO.
 
Over wie of wat kan geklaagd worden?
Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en óók op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de gemeenschap binnen ons Kindcentrum.
Een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep kan niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend.
 
 
Wie kan er een klacht indienen?
 • een (ex)leerling
 • ouder/verzorger van een minderjarige (ex)leerling
 • personeelslid
 • directielid
 • bestuurslid
 • vrijwilliger die betrokken is bij SKPO.
 
 
Vertrouwenspersoon op Kindcentrum-niveau:
Ieder Kindcentrum moet minimaal één vertrouwenspersoon kennen. Het bestuur benoemt deze personen nadat de KC raad is gehoord.
Taak vertrouwenspersoon:
 • Aanspreekpunt bij signalen en (vermeende) klachten.
 • Eerste opvang (gesprek, horen, advies, afspraken)
 • Wegwijzer voor verdere behandeling.
 • Bij ernstige zaken verwijst men door naar de externe vertrouwenspersoon (bestuursniveau).
 • Vertrouwenspersoon is geen arbiter.
 • Het bestuur benoemt deze vertrouwenspersoon nadat het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is gehoord, voor een periode van 2 jaar.
 
Onze vertrouwenspersoon is Jetje Sol.
Zij is via mail te bereiken.
Email: jetjesol@gmail.com
 
Voor de kinderopvang geldt onderstaande regeling:
 
Klachtenregeling, specifiek voor ouders van de kinderopvang:
Als u m.b.t. een klacht er bij de dagopvang samen niet uitkomt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen middels het klantreactieformulier.
Dit formulier is te vinden op:
http://www.koreinkinderplein.nl/over-korein-kinderplein/klantreacties
Onder het kopje “contact” staat de benodigde informatie bij “klantreacties”.
 
Het afhandelen van de klachten verloopt via een vaste procedure. Deze komt bij de kwaliteitsfunctionaris en deze bespreekt met de regiomanager de klacht en de wijze van klachtopvolging.
Levert het klantreactieformulier niet het gewenste resultaat op?
Er zijn verschillende externe commissies waar u terecht kunt met een klacht:
 • Klachtencommissie intern/extern (SKK)
 • Geschillencommissie
 • Klachtenkamer oudercommissies
 
Wie kan er een klacht indienen?
 • Ouders/verzorgers
 • Ondernemers 
 • Oudercommissies.
 
Aard van de klacht?
Klachten over gedragingen van de ondernemer of zijn werknemer(s); overwegend bejegeningsklachten.
Klachten over het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden; overwegend op geld waardeerbare klachten.
Klachten van de oudercommissie over de ondernemer; bijvoorbeeld als de ondernemer geen advies heeft aangevraagd over tariefsverhoging.