Klachtenregeling

Klachtenprocedure onderwijs:  

Gesprek:  
Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel van gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Bent u ergens ontevreden over met betrekking tot de situatie in of rondom de klas? Dan is de mentor van uw kind uw eerste aanspreekpunt voor een gesprek. Komt u er samen niet uit of heeft de situatie meer betrekking op de schoolorganisatie of het schoolbeleid? Dan gaat de schoolleiding (directie) graag met u in gesprek.  

Klachtenregeling: 
Als u er met de mentor en de schoolleiding niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van SKPO. In voorkomende gevallen komt er een gesprek met het bestuur. U treedt dan eerst in contact met de bestuurssecretaris van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, j.dejongebaas@skpo.nl. U vindt de klachtenregeling inclusief tips hoe te handelen op de website: www.skpo.nl. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ook ter inzage bij de schoolleiding.  

Klachten ongewenst gedrag:   
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door hem of haar laten adviseren en ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u voor begeleiding of advies terechtkunt.  

Vertrouwenspersoon
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Naam: Serena Hornix - s.hornix@kctheresia.nl  
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Zie voor de actuele gegevens van de externe vertrouwenspersoon de website van SKPO: www.skpo.nl. 


Meldplicht seksueel geweld:  
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.  
Vertrouwensinspecteur: 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief), op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC):  
Voor meer informatie kunt u verder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Contact gegevens: https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact 31 Schoolgids 2021-2022