Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op Kindcentrum Theresia
Wij zien ouders als partner in de opvoeding. Wij zijn ons bewust dat we met hun kostbaarste “bezit” omgaan. Een goed contact met de ouders is dan ook zeer wenselijk bij het klimaat dat wij trachten te realiseren voor de kinderen.
Wij willen voor ouders een veilige plek zijn waar ze voor hun kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs, educatie, opvang en vrije tijdsbesteding.
 
Ouderbetrokkenheid en vooral de ontwikkeling van ondersteunend gedrag van ouders, heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.
 
We vinden het binnen Kindcentrum Theresia van belang dat:
 • Er afstemming is tussen de pedagogische aanpak van het Kindcentrum en thuis
 • Ouders participeren door praktische hulp
 • Ouders betrokkenheid tonen bij activiteiten van ons Kindcentrum waarbij ze inzichten ontwikkelen om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden
 • Er een positieve relatie is tussen ouders en het Kindcentrum, ten behoeve van het kind, zodat we open kunnen communiceren en wederzijds respect ontwikkelen
 
Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij het Kindcentrum.
 • Voorafgaande aan de plaatsing van het kind op ons Kindcentrum krijgen de ouders en het kind een uitgebreid intakegesprek en rondleiding.
 • Bij de start van het kind in het onderwijs of bij start van een nieuw schooljaar is er een kennismakingsgesprek tussen de nieuwe medewerker, ouders en het kind. Dit gebeurt zoveel mogelijk online of telefonisch. Indien de medewerkers en/of ouders het wenselijk vinden nodigen wij de ouders daarvoor uit op ons Kindcentrum.
 • We organiseren structurele ouderbijeenkomsten voor ouders van peuters en kleuters. Er worden ook ouderbijeenkomsten georganiseerd voor alle ouders omtrent een thema. Deze bijeenkomsten organiseren we 4 x per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mail. (Zie data in schema hieronder)
 • Ouders van onze peuters en kleuters krijgen bij de start van een nieuw thema een themanieuwsbrief mee, met informatie over het thema en praktische tips en ideeën.
 • Ouders kunnen deelnemen binnen onze KC-raad. Hierbij vindt overleg plaats tussen de Medezeggenschapsraad en de Lokale Oudercommissie. Ouders worden uitgenodigd mee te denken over beleidszaken.
 • Er is een Activiteiten Commissie, waar binnen ouders actief betrokken worden bij activiteiten op ons Kindcentrum.
 • Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind tijdens een ontwikkelgesprek, medio februari. Op verzoek kan er tweemaal of meer een ontwikkelgesprek plaatsvinden. De kinderen sluiten aan bij hun ontwikkelgesprek.
 • Ons ouderbeleid is een belangrijk speerpunt. Wij hebben een “Handboek Ouderbeleid”.
 • Wij vragen ouders naar hun mening d.m.v. tevredenheidsonderzoeken (tweejaarlijks), via stellingen in onze app, middels onze ideeënbus en tijdens ouderavonden.
 • Er worden opvoed-ondersteunende informatieavonden georganiseerd door STIBCO of andere externen met thema’s vanuit onze visie Mediërend Leren.


Ouderbijeenkomsten schooljaar 2020-2021
 
Ouderbijeenkomst peuters en kleuters 13-10-2021
Ouderbijeenkomst Thema 18-11-2021
Ouderbijeenkomst peuters en kleuters 28-03-2022
Ouderbijeenkomst Thema 23-05-2022STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets of een computer. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:

Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
040 - 213 11 41
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
info@leergeldeindhoven.nl
www.leergeld.nl/eindhoven