SOP

Schoolondersteuningsprofiel
Kindcentrum Theresia
 
 
   
Algemene gegevens:
 
Schooljaar 2020-2021
Adres Zeelsterstraat 138 5652 EN Eindhoven
 
Telefoon 0402512059
Bestuur SKPO
 
   
Beschrijving onderwijsconcept:

Ons Kindcentrum werkt volgens de visie
Mediërend Leren.
 
De medewerkers hebben een positieve
 verwachting van de mogelijkheden van het
kind:
“Ieder mens heeft mogelijkheden om te
leren en zich verder te ontwikkelen”
 
Ons doel is dan ook om kinderen meer
zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven.
Hierbij is het sleutelbegrip op Kindcentrum
Theresia: ‘geloven in veranderbaarheid’.
Hieronder verstaan we het maken van
contact en het aansluiten bij de bestaande
mogelijkheden van het kind als basis voor
zijn verdere ontwikkeling.
Hierbij is het noodzakelijk dat we investeren in de relatie met het kind.
De nadruk ligt op om vanuit liefde en betrokkenheid voor de kinderen het contact en de wederkerige relatie tot stand te brengen. Met deze interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden.
 
De medewerkers werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling van het kind. De medewerkers observeren, voeren kindgesprekken en maken gebruik van gegevens uit toetsen en werkboeken. Deze informatie gebruiken de medewerkers om aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.
De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces ligt zowel bij het kind als bij de medewerker. Het is een gezamenlijk proces.
 
   
Onderscheidende voorzieningen:
 
 • Doorgaande lijn in aanbod en visie
voor 0 t/m 12 jarigen
 • Leerpleinen voor groep 1 tot en met 8   
 • 3+ groep: integratie peuters/kleuters
 • Naschoolse Activiteiten Programma
 • Motorische Remedial Teaching (MRT)
 • IGROW: (digitaal programma van
waaruit kinderen en medewerkers
persoonlijke doelen stellen, waarbij
van en met elkaar geleerd wordt)
 • KC LAB (Dit is een team van stagiaires
vanuit alle geledingen, die samen vraagstukken rondom KC-ontwikkeling mee vorm geven)
 • Samenwerking met partners uit de
wijk (zoals: zorgteam (GGD,
WIJ-Eindhoven en consultatiebureau)
en KIES-traject)
 
   
Basisondersteuning minimaal:
Afspraak binnen het Samenwerkingsverband is dat de basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de basisondersteuning zoals vastgelegd in het format basisondersteuning november 2018.
 
School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV:
 Uitgangspunten van het Kindcentrum t.a.v. kindzorg

 
 • Kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen leerplein, onder begeleiding van alle leerkrachten en onderwijsassistenten.
 • Peuters en kleuters werken dagelijks samen in de 3+ groep. Zij spelen en leren met elkaar.
 • We hebben een aanpak voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. We sluiten zoveel mogelijk bij de diverse onderwijsbehoeften aan.
 • Het Kindcentrum werkt met groepsplannen die gevormd worden n.a.v. de onderwijsbehoeften van de groep kinderen. Deze onderwijsbehoeften zijn bepalend voor de indeling en inhoud per subgroep. 
 • Alle medewerkers werken met het directe instructiemodel en hebben hun klassenmanagement zo ingericht dat ze de kinderen op minimaal 2 niveaus maximaal kunnen ondersteunen. Het accent van de begeleiding van zorgkinderen ligt op de begeleiding binnen de groep.
 • Binnen de leerpleinen worden werkvormen gecreëerd, waardoor het mogelijk is om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften. Spelend leren, mediërend leren, klassenmanagement, werken met doelenkaart/weektaak, hoekenwerk, kleine kring, inzet van onderwijsassistenten, inzet van onderwijsmaterialen, bewegend leren worden hiervoor ingezet.
 • Indien nodig maken wij gebruik van een Individueel Handelingsplan (IHP) of een ontwikkelperspectief (OPP) voor het individuele kind.
 
 
 
 
School biedt de volgende extra ondersteuning:
Inzet en samenwerking van expertises binnen ons netwerk.
 
 • Samenwerking met Opdidakt bij dyslexiebegeleiding
 • Samenwerking met StibCo voor scholing van medewerkers in mediërend leren
 • Samenwerking met StibCo bij preventief handelen m.b.t. gedragsproblematieken (kind- en groepsniveau), werkhouding en motivatie
 • Samenwerking met Externe Dienst (SKPO) orthopedagoog
  Structurele inzet van consultatieve kindbespreking met ondersteuning vanuit de externe dienst SKPO.
 • Samenwerking logopedist bij spraak-taalproblematieken
 • Samenwerking met Eindhoven Sport in de vorm van Motorische Remedial Teaching bij motorische problemen
 • Samenwerking met externe partij m.b.t. Welbevinden en Betrokkenheid bij kinderen van 0 t/m 6 jaar voor medewerkers van de onderbouw.
 • Samenwerking met Bureau Jong voor een KIES traject met kinderen (kinderen van gescheiden ouders)
 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:
Leerpleinontwikkeling: doorontwikkeling van leerpleinstructuur waarbij kinderen op eigen niveau, tempo en naar interesse kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen.
 • Betrekken van de kinderen;
  • Nog meer werken vanuit wat het kind nodig heeft en je hierbij als professional flexibel opstellen. Hierbij is het betrekken van de kinderen van groot belang, door ze bv zelf mee de onderwijsbehoeften te laten beschrijven.
  • Nog meer werken vanuit de kwaliteiten van het kind, denken in kansen en mogelijkheden en het pakken van deze kansen. Uitgaan van het grenzeloze, ruimte bieden voor alle kinderen en hun talenten.
 • Doorontwikkeling m.b.t. het werken vanuit de kwaliteiten van de medewerkers.
 • Praktische aandachtspunten:
  • Meer zicht krijgen op de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar
  • Versterken van instructiemomenten
  • Praktische uitvoering van de differentiatie en het werken met leerlijnen/referentieniveaus.
  • Effectief omgaan met de tijd, timemanagement
  • Zicht hebben op de onderwijsbehoeften van het kind en het handelen van de medewerkers + (onderwijs)aanbod daarop aanpassen.