Missie / Visie

Missie/Visie

 

Kindcentrum Theresia werkt volgens de visie Mediërend Leren. 
Volgens deze visie zijn er een aantal uitgangspunten voor het succesvol ontwikkelen van onze kinderen namelijk: 
 • De medewerker heeft een positieve verwachting van de mogelijkheden van het kind: ieder mens heeft mogelijkheden om te leren en zich verder te ontwikkelen.  
Ieder individu heeft competenties en krijgt mogelijkheden om die te ontwikkelen. 
Ons doel is dan ook om kinderen meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven.  
Hierbij is het sleutelbegrip op Kindcentrum Theresia  ‘geloven in veranderbaarheid’. Hieronder verstaan we het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling.  
Hierbij is het noodzakelijk dat je investeert in de relatie met het kind.  
De nadruk ligt om vanuit liefde en betrokkenheid het contact en de wederkerige relatie met het kind tot stand te brengen. Met deze interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden. 
 • De medewerker werkt vanuit de zone van naaste ontwikkeling (zie afbeelding) van het kind. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces ligt zoveel mogelijk bij het kind. Hij/zij neemt zelf beslissingen over de te nemen stappen.  
De kinderen voelen zich betrokken bij hun ontwikkeling en kunnen daarin ook hun eigen verantwoording nemen. Zij krijgen de gelegenheid om hun eigen strategie te gebruiken. De medewerker begeleidt de kinderen daarbij.  
Hij stroomlijnt de prikkels uit de omgeving, en dan zo, dat dit aansluit op de motivatie en de mogelijkheden van het kind. 
Het denkproces blijft bij het kind. Het kind volgt niet de medewerker, maar de medewerker volgt, door het goed doorvragen, het kind, die zodoende tot een leerervaring komt.  
De manier van vraagstelling is dus heel belangrijk. Deze manier stuurt het denkproces van het kind, zodat het zelf tot een oplossing/ leerervaring komt.
 
Het werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling is terug te zien in het dagelijks handelen op Kindcentrum Theresia, zowel opvang als onderwijs. 
In het onderwijs wordt het Model Directe Instructie gebruikt. Dit is een manier van lesgeven waarbij het instructiegedrag van de medewerker aan kinderen de beste prestaties ontlokt. Planning is een heel belangrijk aspect van het onderwijsgedrag van de leerkracht. Goed en succesvol onderwijzen vereist onder andere een zorgvuldige planning van de les of activiteit.  
Instructie op inhoud en vorm: de focus is de afgelopen jaren meer komen te liggen op instructie op inhoud. We bedoelen hiermee een instructie die vanuit het doel gegeven wordt. Kinderen wordt korte instructie gegeven waarbij het doel centraal staat en de vraag hoe zij dit eigen gaan maken. Dit vraagt iets van de leerkrachten omdat zij meer aansluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen. Dit kan betekenen dat de les in het boek niet meer helemaal gevolgd wordt maar er een andere invulling aan het lesverloop gegeven wordt om het doel te bereiken.  
 • De medewerker  heeft inzicht nodig in zijn eigen bekwaamheden zodat hij verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit van de opvoeding of het begeleidingsproces.  
Op Kindcentrum Theresia sturen wij door middel van groepsbezoeken en nabesprekingen aan op ontwikkeling bij de medewerkers. De medewerker krijgt op deze manier inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Wij zijn van mening dat juist dan de medewerker zijn kwaliteit kan inzetten om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkelproces.  
 
 • Werkend vanuit de uitgangspunten van mediatie, de kwaliteit van interactie.  
Zoals eerder benoemd gaat het bij Mediërend Leren om de manier van interactie.  We praten over een mediërende interactie als het voldoet aan de volgende drie voorwaarden: 
 • Intentionaliteit en wederkerigheid 
 • Transcendentie 
 • Zingeving 
Intentionaliteit en wederkerigheid verwijzen naar de innerlijke wens van de medewerker en het kind. Enerzijds heeft de medewerker een duidelijk doel voor ogen. Hij weet wat hij het kind wil leren, anderzijds spant het kind zich in om zijn wereld te onderzoeken , ontwerpen en het doel te realiseren. Het kind moet het vooropgestelde doel wel kennen en mee nastreven. 
Transcendentie betekent dat de leerervaring van het kind niet in het hier- en- nu blijft, maar de medewerker het kind stimuleert om na te gaan in welke andere situaties het geleerde kan worden toegepast. Op deze manier wordt er een koppeling gemaakt naar de wereld om het kind heen. Kinderen groeien op in een snel veranderende maatschappij. Met Mediërend Leren werken we aan leerervaringen die ze hun leven lang mee kunnen nemen. Het geleerde zal ondersteunend werken bij het dragen van verantwoordelijkheden en het maken van juiste keuzes.   
Als de betekenis van de ontwikkelervaring wordt gedeeld hebben we het over de zingeving. Zowel de medewerker als het kind vinden het de moeite waard om dat wat geleerd moet worden, te kennen en te kunnen. Deze betekenisverlening bepaalt de motivatie van een kind om zich te ontwikkelen. 
 • Er moet eenduidigheid zijn in opvoedings- en onderwijsstijlen.  
Het kindcentrum en de ouders zijn samen verantwoordelijk. Wij streven naar een goed contact om te komen tot een goede dialoog. Heldere afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten vinden we belangrijk. 
Samen kunnen we vanuit de voorbeeldfunctie van de volwassene de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen ondersteunen en begeleiden. 
 
 • Systeembenadering: alle betrokkenen in de netwerken van het kind werken samen vanuit dezelfde uitgangspunten. Hierdoor is er zowel onderling als met het kind sprake van wederkerigheid. 
Wij vinden het belangrijk, om structureel samen te werken met instanties die betrokken zijn bij de kinderen. In het kindcentrum werken opvang en onderwijs als één team samen en dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede.  
 
Buiten de uitgangspunten om kinderen succesvol te laten ontwikkelen, heeft Kindcentrum Theresia een katholieke identiteit. Vanuit deze katholieke identiteit tonen wij respect voor elkaar en hebben wij respect voor elkaars eigenaardigheden. De daarbij behorende waarden dragen wij uit. Wij besteden aandacht aan de belangrijkste Christelijke feestdagen en de daarbij behorende Bijbelverhalen. Daarnaast besteden wij aandacht aan andere godsdiensten, waar dit binnen de leefwereld van de kinderen voorkomt.  
 
Kindcentrum Theresia onderschrijft de kernwaarden zoals die zijn omschreven in de visie van SKPO en in de visie van Korein Kinderplein.  
Ook hebben wij onze eigen kernwaarden beschreven vanuit de gedachte ‘samen sterk voor later’.  
Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 
Binnen een kindgerichte en kindvriendelijke omgeving heten wij de Wereldburger elke dag welkom. Met betrokkenheid helpen wij uw kind de vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft voor nu en in de toekomst. 
Zelf verantwoordelijk: 
Binnen een georganiseerde en overzichtelijke structuur leren kinderen zelfstandig te functioneren en verantwoordelijkheid te dragen. 
Verbinding: 
Vanuit onze expertise op het kind en hun ontwikkeling en in samenwerking met de professionals bedienen wij u met een breed aanbod van diensten. 
Betrokken: 
Met passie en enthousiasme bieden wij binnen een ontspannen, betrouwbare en rustige sfeer spel en onderwijs aan. 
KC Theresia Skills: 
We gaan voor een brede ontwikkeling op de toekomst. Op dit moment weten we nog niet welke beroepen onze kinderen straks gaan uitoefenen. Wel weten we dat er in de 21e eeuw een aantal belangrijke competenties nodig zullen zijn. Wij laten deze competenties dan ook als basis dienen voor KC Theresia. 
 1. samenwerken 
 1. probleemoplossend vermogen 
 1. ICT geletterdheid 
 1. creativiteit 
 1. kritisch denken 
 1. communiceren 
 1. sociale en culturele vaardigheden 
 
Wij proberen deze zo goed en concreet mogelijk op onze eigen wijze gestalte te geven in het onderwijs en de opvang dat wij verzorgen voor onze kinderen.