ZORG

De zorg voor de kinderen op Kindcentrum Theresia
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen:
De ontwikkeling van de kinderen op het Kindcentrum volgen wij nauwgezet. Het is heel belangrijk om dit goed te doen, omwille van het goed kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van uw kind(eren).
 
De kinderen van de opvang, vanaf de babygroep, volgen wij met observatiesysteem LOOQIN.
Dit systeem volgt verschillende ontwikkelingsgebieden en ook scannen we binnen dit systeem hoe het gaat met het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.  
Wanneer de peuters naar ons onderwijs gaan, wordt dit volgsysteem voortgezet in de kleutergroepen.
 
De kinderen die de deelnemen aan ons onderwijs volgen wij met het leerlingvolgsysteem van CITO, de methode-gebonden toetsen en het observatiesysteem LOOQIN.
Twee keer per jaar worden er voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen toetsen van CITO afgenomen.
Voor de bovenbouwleerlingen wordt daarnaast ook nog 1x per jaar de SAQI afgenomen. De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart.
De SAQI meet:
  • de MOTIVATIE voor de schoolvakken
  • de TEVREDENHEID over school
  • het ZELFVERTROUWEN van het kind

Aan de hand van ons complete kindvolgsysteem en aan de hand van onze observaties m.b.t. de ontwikkelingen in de groep van uw kind(eren) wordt gesignaleerd of er problemen zijn. Als dit zo is, gaan wij na wat de aard van de problemen is en zullen we aangepaste instructie en begeleiding geven. Waar nodig zullen we ook aanpassingen in het programma doen. Het betreft hier zowel aanpassingen voor kinderen die het moeilijk hebben als voor kinderen die het (te) gemakkelijk hebben. Naast de vorderingen op leergebied houden we ook bij hoe de kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen.
Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om goed tot leren/ontwikkeling te komen.
 
De kinderen in de buitenschoolse opvang volgen wij ook middels ons kindvolgsysteem.
Het welbevinden en de gehele ontwikkeling wordt middels dit systeem in beeld gebracht.
 
Groepsplannen en individuele handelingsplannen
Vier keer per jaar worden de ontwikkelingen van alle kinderen tijdens een groepsbespreking besproken. Er worden dan afspraken gemaakt tussen de medewerkers van de verschillende groepen en de teamleider zorg & begeleiding over de eventueel gesignaleerde problemen. Dit wordt vastgelegd in het formulier onderwijsbehoeften of in het didactische groepsplan. Wanneer het gaat om een kind met een dermate specifieke onderwijsbehoefte wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit noemen wij afgekort een IHP. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht en hierin meegenomen.
De periode waarmee met een individueel handelingsplan wordt gewerkt is doorgaans 8 á 10 schoolweken. Daarna volgt een evaluatie op het plan en wordt de keuze gemaakt om het plan voort te zetten, te beëindigen of indien nodig wordt er een nieuw plan gemaakt.
Mocht bovenstaande traject onvoldoende effect hebben, dan wordt er in overleg met de teamleider zorg & begeleiding gekeken naar andere mogelijkheden. Het is ook mogelijk om externe hulp in te zetten die gespecialiseerd is in ernstige leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
 
VVE-indicatie
Wanneer er bij een peuter een achterstand in de taalontwikkeling dreigt, kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. Deze indicatie wordt afgegeven door Zuidzorg, via het consultatiebureau. Uw peuter krijgt dan extra twee dagdelen peuterwerk aangeboden. De gemeente Eindhoven financiert deze dagdelen.
 
Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven,  Son & Breugel en Best de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).
De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elk kind leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Samenwerking met andere scholen of andere instanties kan daarbij ondersteunend zijn en kansen bieden.
 
Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl  vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen.
 
Indien een kind een onderwijsbehoefte heeft die vraagt om een plaats binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs ( SBO of SO), dan is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De coördinator passend onderwijs toetst de aanvraag procedureel. Indien voldaan is aan de aanvraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en vervolgens afgegeven.
Voordat een TLV wordt afgegeven, heeft de school van het desbetreffende kind overleg gehad met de ouders. Indien school en ouders besluiten om een TLV aan te vragen, (ofwel het kind te verwijzen naar een andere school), vindt er een gesprek plaats tussen de verwijzende school, de ouders, de ontvangende school voor speciaal (basis) onderwijs en externe deskundigen. Het doel van dit gesprek is om met elkaar de duur en de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring te bepalen.
 
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van het kind.
 
Op ons Kindcentrum zijn, vanuit het managementteam, twee teamleiders zorg & begeleiding werkzaam. Indien u vragen heeft m.b.t. de zorg om uw kind(eren) kunt u contact met hen opnemen.
Teamleider zorg & begeleiding voor 0 tot 8 jarigen is Anke Derks 
Teamleider zorg & begeleiding voor 8 tot 13 jarigen is Lenneke Wolff
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP):
Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel, afgekort SOP, opgesteld.
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat  de ondersteuningsmogelijkheden zijn van onze scholen. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij binnen ons onderwijs af kunnen stemmen, anders gezegd of ons onderwijs voldoende kan aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind(eren).
 
Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u door op deze link te klikken.